Hot Wheels Custom '70 Honda N600 J-Imports 2022 #141, White